Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Regelm_diakonal: Kontinuerlige/regelmessige diakonale tiltak for voksne

Tekst før spørsmål

8. Diakoni og omsorgsarbeid Under 8.1 tas med regelmessige tiltak som holdes ukentlig/månedlig eller minimum 3 ganger pr. semester. Avgrensede tiltak i pkt. 8.2. gjelder tiltak av engangskarakter eller som pågår over en begrenset periode. Her oppgis antall tiltak, totalt antall samlinger og det totale antall deltakere i samtlige tiltak/aktiviteter.

Spørsmålstekst

8.1 Kontinuerlige/regelmessige diakonale tiltak for voksne

Tekst etter spørsmål

Antall tiltak

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1273
Manglende tilfeller 39
Minimum 0.0
Maksimum 185.0
Gjennomsnitt 4.804
Standardavvik 12.603
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

8. Diakoni og omsorgsarbeid Under 8.1 tas med regelmessige tiltak som holdes ukentlig/ månedlig eller minimum 3 ganger pr. semester. Det kan være besøkstjeneste, eldretreff, hyggetreff, kirkeskyss, kjøretjeneste, samtale-, omsorgs-, sorg- og ekteskapsgrupper osv. Det kan også være jevnlige andakter, miljøkvelder på institusjoner o.l. Avgrensede tiltak i pkt. 8.2. gjelder tiltak av engangskarakter eller tiltak som pågår over en begrenset periode, f.eks. arrangementer, temakvelder, blomsterhilsener, ekteskapskurs, aksjoner, eldrefest, sporadiske andakter på institusjoner, medarbeiderkurs osv. Antall tiltak gjelder totalt antall tiltak. (Eksempel: Har menigheten 3 samtalegrupper og 1 månedlig eldretreff, vil det si 4 tiltak.) Antall samlinger gjelder antall samlinger for samtlige tiltak. (Eksempel: Har menigheten eldrefest to ganger i semesteret, vil det si 1 tiltak og 2 samlinger.) Antall deltakere (medlemmer) gjelder det deltakerantallet for samtlige samlinger. Under pkt. 8.4 føres sykebesøk, husbesøk, sjelesorgsamtaler o.l. som prest og andre har, dog ikke samtaler presten har i forbindelse med kirkelige handlinger (dåpssamtale, vigselssamtale osv.).

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.