Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2005

Sammendrag

På oppdrag fra Kirkerådet tilrettelegger NSD menighetenes årsstatistikk. Tallene som presenteres her er Den norske kirkes offisielle kirkestatistikk for 2005. Statistikken inneholder data fra menighetenes årsstatistikk som bygger på kirkebøkene, menighetenes dagregister og tellinger utført av ansatte i menighetene. Årsstatistikken inneholder bl.a. opplysninger om antall døpte, konfirmerte, innmeldte og utmeldte, tall på avholdte gudstjenester, gudstjenestedeltakere, nattverdsdeltakere, innsamlet kollekt, ulike aktiviteter for barn og unge, diakonale og økumeniske tiltak i menighetene m.m. Statistikken for 2005 omfatter 1292 enheter, hvorav 2 fellesråd og 1290 enkeltsokn. Av disse har 17 sokn ikke levert og er derfor ikke påført andre data enn kjennetegn og folkemengde.

"Årsstatistikk for Den norske kirke
Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes til kirkelig fellesråd, prost og bispedømmeråd.

Hjemmel og funksjon:
Rapportering av årsstatistikk for sokn skal skje til SSB, via KOSTRA, med rapporteringsfrist 15. februar hvert år. Statistisk sentralbyrå utfører oppdraget på vegne av Kultur- og kirkedepartementet med hjemmel i Lov om Den norske kirke (kirkeloven) §9, siste ledd. Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2 samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk."

Persondata er anonymisert ved at små tall i intervallet 1-4 settes til 2,5 for sensitive variabler. For øvrige persondata blir tall i intervallet 1-2 satt til 1,5.

Variabelgrupper

Full tittel

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Identifikasjonsnummer

MD2005-v4

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD Databank/produsent
Kirkerådet Oppdragsgiver
Statistisk sentralbyrå SSB Datainnsamler

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD
Statistisk sentralbyrå SSB

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Sigmund Tveit NSD - Norsk senter for forskningsdata AS kirkedata@nsd.no

Serienavn

Kirkelig årsstatistikk

Versjon

Versjon 4:
- Korrigert navn på Hol og Hovet sokn.
s
Versjon 3:
- Justerte anonymisering av små tall: 1-4 settes til 2,5 for sensitive variabler. For øvrige persondata settes 1-2 til 1,5.

Versjon 2:
- Innførte demografiske data: folketall, fødte og døde
- Korrigerte sokneinndeling
- Anonymiserte små tall: 1-5 settes til 3

Dato: 2018-06-21

Type: Release

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2007-01-01 2007-12-31

Land

Norge

Geografisk enhet

Sokn

Analyseenhet

Menighet/sokn Fellesråd

Sted

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.