Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2016

Variabel FRIVILLIG_DIAKONI: Frivillige medarbeidere: diakonalt arbeid

Tekst før spørsmål

8.B Hvor mange frivillige medarbeidarar (15 år eller eldre) var med i :

Spørsmålstekst

8.B.4 ...menighetens diakonale arbeid? Antall frivillige

Beskrivende tekst

i dette punktet tas ikke med frivillige medarbeidere som var engasjert i forbindelse med kultur- og konsertarrangementer, da de skal tas med under pkt. 8.B.5.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1196
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 250.0
Gjennomsnitt 14.089
Standardavvik 23.352
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Her skal det tas med frivillige medarbeidere (ta med personer som fylte 15 år i løpet av statistikkåret) som har vært engasjerte gjennom året, uavhengig av tidsrom eller mengde arbeide som er utført av de frivillige. En og samme person kan føres på flere av aktivitetene, men telles bare en gang innenfor hvert felt.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.